1. Základní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle práva České republiky, a to § 1751 a násl. a 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.vildnord.cz (dále je „internetový obchod“). Přiměřeně se použijí i pro úpravu práv a povinností mezi prodávajícím a fyzickou osobou podnikající, která nenakupuje za účelem prodeje třetím osobám, na kterou se však neužijí pravidla specifická pro ochranu spotřebitele a místo nich se uplatní běžná zákonná úprava.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.4. Tyto obchodní podmínky i kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1.Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám, a to svým poskytovatelům služeb (telefonním operátorům, poskytovatelům internetu apod.) dle podmínek sjednaných mezi kupujícím a jeho poskytovatelem. Prodávající neuplatňuje žádné zvýšené sazby za hovorné ani jiné způsoby komunikace.

2.2.Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

  • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

2.3.Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

2.4.Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Závaznou objednávku, která jej zavazuje k úhradě objednaného zboží, odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT S POVINNOSTÍ PLATBY“.

2.5.Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

2.6.Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za okamžik uzavření kupní smlouvy. Přílohou e-mailového potvrzení objednávky jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku pomocí kontaktních údajů uvedených v těchto obchodních podmínkách. Právo odstoupit od smlouvy dle podmínek níže tím není dotčeno.

2.7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. V případě, že kupující nesouhlasí s pozměněnou nabídkou a nebude uzavřena nová kupní smlouva, je prodávající oprávněn od původní kupní smlouvy odstoupit. O odstoupení informuje prodávající kupujícího na emailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce a pokud již prodávajícímu bylo plněno, vrátí peněžní prostředky kupujícímu stejným způsobem (kupř. na stejný bankovní účet), jakým je přijal, a to bez zbytečného odkladu.

2.8. Objednávka na jejímž základě byla uzavřena kupní smlouva bude u prodávajícího uložena v elektronické formě po dobu trvání práv z vadného plnění. Kupujícímu není tento elektronický archiv prodávajícího přístupný.

3. Zákaznický účet

3.1.Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Zřízení zákaznického účtu je dobrovolné, kupující může objednávat zboží také bez registrace.

3.2.Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3.Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

3.4.Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

3.5.Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

3.6.Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Identifikační a kontrolní informace prodávajícího

4.1.Provozovatelem internetového obchodu www.vildnord.cz a prodávajícím je společnost:

New Me Czech s.r.o.

IČO: 07890311

DIČ: CZ07890311

se sídlem: New Me Czech s.r.o., Praha 2, 120 00 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka C309353 (dále jen „prodávající“)

4.2. Kontaktní údaje prodávajícího jsou:

adresa: Na Folimance 2155/15, Praha 2, 120 00

e-mail: info@nupo.cz

telefon: 722 026 831

Kontaktními údaji výslovně nejsou: 

Chatové okno internetového obchodu www.vildnord.cz; osobní zprávy, příspěvky, ani komentáře na platformách Facebook, Instagram ani jiných sociálních sítích. Tyto prostředky komunikace slouží pouze pro nezávaznou komunikaci a nejsou oficiální závaznou formou komunikace kupř. ve věcech uplatnění vad, odstoupení od smlouvy a obdobných případech.

5. Informace o hlavních vlastnostech zboží

5.1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu.

5.2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

5.3.Prodávající prohlašuje a kupující výslovně bere na vědomí, že prodávající nezaručuje žádné výsledky plynoucí z požívání potravin prodávaných prodávajícím. Kupující rovněž výslovně bere na vědomí, že potraviny můžou na každou osobu působit různě a není tudíž možné zaručit pozitivní výsledek užívání potravin prodávaných prodávajícím.

6. Cena zboží a náklady na dodání

6.1.Ceny zboží jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Cena je vždy uvedena jako celková cena za zboží, tedy včetně všech daní, poplatků a obdobných peněžitých plnění, s výjimkou nákladů na dopravu a nákladů na zvolený způsob platby. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

6.2.V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které kupující hradí vedle ceny zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

6.3.V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s platbou za zboží dle zvoleného způsobu platby, které kupující hradí vedle ceny zboží.

6.4.Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. Na jeden nákup lze uplatnit pouze jeden slevový kód/kupón.

7. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

7.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny s DPH a včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

7.2.Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

7.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

7.3.1. Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu).

7.3.2. Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.

7.3.3. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

7.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišt’ovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

7.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

7.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

7.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

7.8.Ceny uvedené na www.vildnord.cz nezahrnují poštovné.
7.8.1 Objednávky zasíláme prostřednictvím kurýrní služby PPL. Náklady na poštovné hradí prodávající. V této formě dopravy není zahrnut poplatek za platbu dobírkou ve výši 29,- Kč.

7.8.2 Zároveň využíváme služby společnosti Packeta.com (Zásilkovna a Nejlevnější doručení na adresu). Náklady na poštovné hradí prodávající. V této formě dopravy není zahrnut poplatek za platbu dobírkou ve výši 29,- Kč.

8. Způsob platby, způsob a čas dodání zboží

8.1.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží a platbou dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 1251933002/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s.; jako VS uveďte číslo vaší objednávky
  • bezhotovostně platební kartou přes platební bránu Comgate
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány Comgate;

dobírkou v hotovosti při převzetí zboží

Při platbě kartou budete přepnuti na platební bránu poskytovatele společnosti ComGate Payments, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

Zde bude k dispozici několik možností:

a) platba kartou – pokud zvolíte platbu kartou, budete přesměrováni do rozhraní, kde zadejte číslo karty, datum expirace a SSC kód (na zadní straně karty). Následně potvrdíte platbu ve vašem bankovním systému.

b) platba bankovními tlačítky – zvolte příslušnou banku, přihlašte se do svého elektronického bankovnictví a platbu potvrďte

Případné dotazy k platbám můžete směřovat přímo na poskytovatele platební brány:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

8.2. Společně s cenou zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, jakož i případné náklady spojené se zvoleným způsobem platby ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále „kupní cenou“ kromě ceny zboží i náklady spojené s dodáním zboží a náklady spojené se zvoleným způsobem platby.

8.3. V případě platby dobírkou je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud v této lhůtě nesplní kupující svůj závazek úhrady kupní ceny a ostatních nákladů, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající není povinen expedovat nebo předat zboží před splněním závazku kupujícího k úhradě kupní ceny.

8.4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

8.5. V případě bezhotovostní platby převodem je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

8.6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

8.7. Zboží je kupujícímu dodáno:

  • na adresu určenou kupujícím v objednávce;
  • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil

8.8. Volbu způsobu dodání provádí kupující během objednávání zboží.

8.9. Čas dodání zboží se může lišit dle kupujícím zvoleného dopravce a jeho kapacit. Zboží bude kupujícímu dodáno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.

9.    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

9.1 Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

9.2 Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@vildnord.cz

9.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Vrácení zboží zašle kupující na své náklady na adresu skladu společnosti: Comp Alfa sro, Průmyslová 274, 272 01, Kladno. Vrácené zboží nelze odesílat Českou poštou.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. (například nepřebere-li si zboží hrazené dobírkou).

9.4. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, má prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebováno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

9.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od přijetí vraceného zboží na sklad prodávajícího. částka za vrácené zboží je vrácena zpět na platební kartu (při platbě kartou) nebo poukázána na účet kupujícího (při platbě převodem nebo na dobírku).

10.    PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

10.1 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

10.2. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, nejpozději však do 7 pracovních dnů. O tom, že prodejce předal zásilku k expedici zvolenému dopravci je zákazník informován e-mailem.

10.3. V případě, že objednané zboží nebude dlouhodobě na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci v dohodnuté lhůtě, má prodávající právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet, a to nejpozději do 14 dnů od vzájemné dohody.

10.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

10.5. Prodávající doporučuje kupujícímu zkontrolovat obsah zásilky ihned po převzetí od dopravce. Jakékoli nesrovnalosti (poškozené zboží, chybějící zboží či chybně zaslané položky) je kupující povinen neprodleně oznámit prodávajícímu.

11.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

11.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

11.2. Prodávající se zavazuje, že zboží bylo odesláno bez zjevných vad. Zejména se prodávající zavazuje, že v době, kdy zboží odeslal:

11.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

11.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

11.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

11.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

11.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

11.3 Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

11.4 Dle § 2173 občanského zákoníku může kupující uplatnit právo z vadného plnění. Učinit tak může prostřednictvím elektronické pošty na info@vildnord.cz. O vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího telefonicky nebo elektronickou poštou.

12. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

12.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

12.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek mohou být zaslány elektronickou formou.

13.3. Upozorňujeme, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

13.4. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. Tyto náklady si kupující hradí sám.

13.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.6. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (ČOI – www.coi.cz). Platforma pro řešení sporů on-line se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

13.7. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování New Me Czech sro Na Folimance 1255/15, Praha 164 00, Česká Republika adresa elektronické pošty info@vildnord.cz, telefon +420724464280

14. PŘEDPLATNÉ

Náš úžasný mořský kolagen je nutností! Starosti o pravidelnost nechte na nás. Zasíláme vždy včas a přímo k vám domů novou dávku, takže vám nikdy nedojde; poštovné hradíme my. Jediné, na co musíte myslet, je příjem denní dávky kolagenu. Když se přihlásíte k odběru, okamžitě obdržíte první objednávku a další pak v 30 denních intrevalech.

SLEVY NA PŘEDPLATNÉM Rozmazlujeme vás dobrými slevami a sladkými překvapeními. Od 1.-3. doručení: 10% sleva Od 4. dodávky: sleva 15 %.

FLEXIBILITA Když předplatné běží, můžete své předplatné snadno pozastavit nebo změnit pořadí svých dodávek. Přípravky můžete také obměňovat tak, abyste získali jak lahodný kolagen pro pokožku, tak pestrý doplněk stravy, který vám vyhovuje. Pokud přidáte další produkty, získáte stejnou slevu, jakou jste již získali. Vše můžete spravovat pod svým profilem, kde také jediným kliknutím zastavíte předplatné.

ÚHRADA PŘEDPLATNÉHO Platba za předplatné se provádí každý měsíc předem. Předplatné je obnoveno ve stejný den následujícího měsíce, kdy bylo předplatné uzavřeno. Uživatel musí provést platbu za předplatné prostřednictvím platebních prostředků nabízených Vild Nord na webových stránkách. Uživatel se zavazuje ke každému datu platby podepsat potřebné dokumenty a mít k dispozici dostatek finančních prostředků pro platbu zvolenou platební metodou.

ZMĚNY V PŘEDPLATNÉM Vild Nord si vyhrazuje právo změnit poplatek a další podmínky služby. Změna vám musí být oznámena alespoň třicet (30) dní předtím, než změna nabude účinnosti. V případě takových změn jste oprávněni ukončit předplatné s účinností ode dne, kdy změna nabude účinnosti. Pokud předplatné nezrušíte před tím, než změna vstoupí v platnost, bude to považováno za přijetí změny. Změny, které jsou pro vás zjevně výhodné, platí okamžitě bez jakéhokoli práva na ukončení.

ZRUŠENÍ PŘEDPLATNÉHO Předplatné lze kdykoli ukončit, pokud jsme vám již neodeslali a neodečetli peníze za vaši objednávku. Pro zrušení smlouvy se přihlaste do svého profilu nebo nás kontaktujte na info@vildnord.com. Pro zrušení odběru e-mailem potřebujeme číslo objednávky nebo e-mail, který jste použili k vytvoření odběru.

SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA PRO SOUTĚŽE  NA FACEBOOKU A INSTAGRAMU – více zde

Nákupní košík

DOPRAVA ZDARMA PRO PŘEDPLATNÉ

Předplatné se slevou 15%

tel.: +420 722 026 831